O projekcie

ATJ Lingwista Sp. z o.o. zrealizuje projekt

„Pomorski Program Kwalifikacji Językowych” RPWP.05.05.00-30-0031/20
w okresie styczeń 2020 – czerwiec 2021

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia jeśli spełniasz poniższe kryteria:

 • masz ukończone 18 lat i jesteś w wieku aktywności zawodowej
 • zamieszkujesz na terenie województwa pomorskiego
 • jesteś zatrudniony w sektorze MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej
 • znajdujesz się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: (kobiety, osoby po 50 r.ż, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne)

Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych u 276 osób w wieku 18 lat i więcej, zamieszkujących w woj. pomorskim zatrudnionych w MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej w terminie I.2020r. – VI.2021

OFEROWANE WSPARCIE:

1. Kursy j. angielskiego prowadzące do uzyskania kwalifikacji językowych 13gr x 12os = 156osKurs potrwa 4 semestry (2 x A1 i 2 x A2 albo 2 x B1 i 2 x B2 albo 2 x C1 i C2) x 60h lekc., na jednym z 3 poziomów zaawans. wg ESOKJ, tj. A lub B lub C, zgodnie z potrzebami UP identyf. podczas rekr. Wymiar godz. kursu: 4sem x 60h = 240h. 
Egzaminy: TOIEC lub TELC- w zależności od potrzeb UP.

2. Kursy j. niemieckiego prowadzące do uzyskania kwalifikacji językowych, 7gr x 12os= 84osopis j.w.
3. Kursy j. francuskiego prowadzące do uzyskania kwalifikacji językowych, 3gr x 12os=36osopis j.w.

REKRUTACJA:

 1. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w trzech etapach w następujących terminach: od 01.05.20 do 31.08.20 (I etap rekrutacji), 01.09.20-30.11.20 (II etap rekrutacji), 01.12.20-28.02.21 (III etap rekrutacji) na terenie całego województwa pomorskiego
 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty z zasadą bezstronności oraz równości i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Kandydaci zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie składając komplet dokumentów rekrutacyjnych w postaci:
  a) Regulamin uczestnictwa;
  b) Formularz zgłoszeniowy;
  c) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu grupy docelowej;
  d) Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych;
  e) Oświadczenie o zatrudnieniu;
  f) Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych.
 4. Wzory formularzy są dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”
 5. Złożenie kompletnych dokumentów nie jest gwarancją zakwalifikowania się do Projektu.
 6. Etapy rekrutacji:
  I etap – weryfikacja kompletności dokumentów oraz kwalifikowalności pod względem spełnienia kryteriów formalnych
  grupy docelowej

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) bądź na adres mailowy: kompetencje@lingwista.org.pl.

Dane kontaktowe dostępne w zakładce KONTAKT

Całkowita wartość projektu: 995.309,25
Kwota dofinansowana: 945.543,25